Skip to content

Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
(Multi-Mam Give Away)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Virtus Pharma», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση, οδός Τατοΐου 97Α και Μάνης, Τ.Κ: 14451, με Α.Φ.Μ.: 800394270, Γ.Ε.ΜΗ. 119930301000, (εφεξής χάριν συντομίας Virtus Pharma), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη διάθεση μιας προϊοντικής σειράς Multi-Mam (που περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Multi-Mam Compresses, Multi-Mam Balm, Multi-Mam Lanolin, Multi-Mam BabyDent) κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκειά του (ως ορίζεται κατωτέρω) στον ιστότοπο της www.multi-mam.gr
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της Virtus Pharma, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Αντικείμενο – δώρo της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι μια προϊοντική σειρά Multi-Mam (που περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Multi-Mam Compresses, Multi-Mam Balm, Multi-Mam Lanolin, Multi-Mam BabyDent. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή/και να εξαργυρωθεί σε χρήμα ή σε δωροκάρτα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.
Το δώρο θα σταλεί χωρίς κόστος μεταφορικών σε υποδεικνυόμενη από έκαστο τυχερό ταχυδρομική διεύθυνση εντός Ελλάδας.
Τo δώρo αφορά αποκλειστικά στα συγκεκριμένα είδη και πιθανή μεταγενέστερη μεταβολή στη λιανική τιμή τους δε μεταβάλλει το δώρο ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις 13/07/2020 ώρα 13:00 ως και τις 13/09/2020 ώρα 23:59
Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της φόρμας συμμετοχής του διαγωνισμού που προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Facebook όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:
Ο κάθε υποψήφιος – χρήστης του Facebook, στον οποίο θα εμφανίζεται το σχετικό διαφημιστικό banner του διαγωνισμού της σελίδας “Multi-Mam Greece”, θα συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο και το e-mail επικοινωνίας του.
Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά υποψήφιο /ή και ανά προφίλ, που αντιστοιχεί σε ένα “λαχνό” κλήρωσης. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές είναι οι ληφθείσες στο λογαριασμό της “Multi-Mam Greece” στο Facebook.
Η Virtus Pharma ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης στις 14/09/2020 μέσω ανάρτησης στη σελίδα «Multi-Mam Greece» στο Facebook. Αμέσως μετά την ανάρτηση του ονόματος στο Facebook η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του στο email που έχει δηλώσει στον διαγωνισμό με την ειδοποίηση ότι είναι ο τυχερός.
Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Virtus Pharma, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα «Multi-Mam Greece» στο Facebook, από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.
Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει με αύξοντα αριθμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κλήρωση.
H Virtus Pharma έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.
Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς και ορθής διαχείρισης του προφίλ του στο Facebook, που θα του επιτρέψει να είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.
Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι οι διοργανωτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του σε email ή αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου ή μέσω κοινωνικών δικτύων για την απόδοση του δώρου.
Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων δια της συμμετοχής αποδέχεται πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.
Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής τους. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από την ενεργοποίηση της επιλογής αποδοχής ή/και συμμετοχής στο διαγωνισμό με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης.

Γ. Κανένα Κόστος Συμμετοχής & Τεχνικά Μέσα

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η Virtus Pharma δε ζητά οιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της Virtus Pharma πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Αυτονόητο είναι ότι ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση. Η Virtus Pharma δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής), καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook της “Multi-Mam Greece” της Virtus Pharma, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους. Σε κάθε περίπτωση η Virtus Pharma δε σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.
Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών – συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της δε συνεπάγεται ότι η Virtus Pharma γνωρίζει ή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Virtus Pharma δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.
Μη αποκλειόμενων των νόμιμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση – διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.

Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “Generation Y” στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας και για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14/09/2020, στα γραφεία της Generation Y στην Αθήνα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/multi.mam.greece
Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό [https://www.random.org/] την ως άνω ημέρα. Προ της διενέργειας της κλήρωσης, όλες οι έγκυρες συμμετοχές αριθμούνται από τη Virtus Pharma κατά αύξοντα αριθμό σύμφωνα με την ολοκλήρωση των βημάτων όπως αναφέρονται ανωτέρω (Β). 3. Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης, που αποτελεί αλγόριθμό τυχαίας επιλογής ενός εκ των αριθμών που αποτελούν τις συμμετοχές των υποψηφίων, χωρίς καμία μεσολάβηση – επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.
Κάθε υποψήφιος, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η Virtus Pharma διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.
Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου – δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://www.random.org/ σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή – δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.
Η ως άνω διαδικασία οπτικοποιείται σε οθόνη και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται εντός 90 λεπτών από την ολοκλήρωσή της. Η Virtus Pharma ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης μέσω ανάρτησης στη σελίδα «Multi-Mam Greece» στο Facebook. Αμέσως μετά την ανάρτηση του ονόματος στο Facebook η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του στο email που έχει δηλώσει στον διαγωνισμό με την ειδοποίηση ότι είναι ο τυχερός. Στο e-mail θα γίνει ερώτηση από την Virtus Pharma στον νικητή για το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του και τον αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου. Πρόκειται για διαδικασία υποχρεωτική για την απόδοση του δώρου.
Αμέσως μετά την ταυτοποίηση του νικητή όλα τα δεδομένα των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των mail και ονοματεπωνύμου που έχουν σταλεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω υπό Β, θα διαγραφούν.
Από την παραπάνω διαγραφή εξαιρούνται τα Mail και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που έχουν ρητώς συναινέσει στην επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων από την Virtus Pharma για πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών της τελευταίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα η Virtus Pharma θα τα τηρεί και θα τα επεξεργάζεται έως την ανάκληση της συγκατάθεσης – συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Η Virtus Pharma σε κάθε περίπτωση φυλάσσει τα δεδομένα με σύστημα φυσικής ασφάλειας και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεσή μου με αποστολή e-mail: [email protected]
Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης- μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 μηνός από την ταυτοποίησή του. Η Virtus Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του δώρου από τον νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ακόμη, η Virtus Pharma δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα και η ηλικία του τυχερού νικητή κατά την διαδικασία αποστολής του δώρου του.
Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.
Η Virtus Pharma έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.). Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς, πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα χρειαστεί να χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στη Virtus Pharma, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 24 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή.
Η ευθύνη της Virtus Pharma περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου. Η Virtus Pharma δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Virtus Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Virtus Pharma παύει να υφίσταται.

Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Virtus Pharma στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].
Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την Virtus Pharma νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]
Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Virtus Pharma σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Virtus Pharma και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Virtus Pharma είναι: A) Για τους συμμετέχοντες: Το ονοματεπώνυμο και το e-mail Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.
Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την Virtus Pharma και τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες συναφούς αντικειμένου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση του δώρου σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση του δώρου. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάδειξη των νικητών. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση του δώρου.
Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή.
Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Τατοΐου 97 Α και Μάνης, Τ.Κ: 14451 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση [email protected].
Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η Virtus Pharma θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.
Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).
Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους συμμετέχοντες, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε έκαστος κατά την υποβολή της συμμετοχής στην κλήρωση.
O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος.
Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.
Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) ή της εφαρμογής Facebook που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.
Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.
Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η Virtus Pharma ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Virtus Pharma που είναι αναρτημένη στην σελίδα: https://virtuspharma.care/privacy-policy/

ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

Η ιστοσελίδα της Multi-Mam καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Virtus Pharma δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο, το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
Σε κάθε περίπτωση η Virtus Pharma είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας/ εξουσιοδότησης χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην της Virtus Pharma δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.
Η Virtus Pharma διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η Virtus Pharma δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά το δώρο με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ.
Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.
Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210-5787113 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 08:30 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ.